سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه امام حسین(ع) 
مترجم 
1377/07/01 
1380/07/01 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه امام علی (ع) 
طراح صفحات وب 
1380/07/03 
1381/07/01 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
جامعه آل البیت (ع) 
امور ادارى - فرهنگى 
1383/07/01 
1385/07/01 
اجرائی 
همکاری 
شرکت بافندگی ظریفان 
مدیر کارخانه 
1383/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
جامعة المصطفى صلى الله علیه واله العالمیة  
مترجم 
 
 
علمی پژوهشى  
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(قدس سره)وابسته به آیة الله مصباح  
مترجم 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
جامعة المصطفى ص العالمیة  
کارشناس بخش ترجمه  
 
ادامه دارد 
نظارت بر ترجمه های فارسی به عربی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه(شورای مناطق) 
رئیس کمسیون فرهنگی  
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
جامعه المصطفی ص 
عضو شورای مناطق طلاب منطقه ای عراق 
 
ادامه دارد 
رئیس کمسیون فرهنگی در شورای مناطق  
تدریس 
مدرسه عربی عالی امام خمینی (قدس سره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نحو 2 
تدریس 
مدرسه عربی عالی امام خمینی(قدس سره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
ادبیات عرب(املاء وانشاء) 
تدریس 
مدرسه عربی عالی امام خمینی(قدس سره)جامعة المصطفى ص 
مدرس 
 
 
محاوره زبان عربی 
تدریس 
مؤسسة امام خميني قدس سره(وابسته به آية الله مصباح) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
محاوره زبان عربي 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/02/02 
ادامه دارد 
مقدمه علم حقوق(المدخل الی علم القانون) 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/02/01 
ادامه دارد 
مقدمه علم حقوق 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/06/01 
ادامه دارد 
مقدمه علوم قران کریم  
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/06/01 
ادامه دارد 
تفسیر ترتیبی 1 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص  
مدرس 
1394/06/01 
ادامه دارد 
تفسیر ترتیبی 2 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/06/01 
ادامه دارد 
حفظ قران کریم 1 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی ص 
مدرس 
1394/06/01 
ادامه دارد 
حفظ قران کریم 2 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی قدس سره 
استاد 
 
ادامه دارد 
ادبیات عرب (املاء وانشاء) 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی قدس سره 
استاد 
 
 
محاوره زبان عربی